BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Algemene voorwaarden Bloem Sealants bv

Bloem Sealants bv is gevestigd aan de Westvlietweg 69 te 2495 AA ‘s-Gravenhage, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27128553. Onderstaande algemene voorwaarden zijn op 3 maart 2009 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 2009/23.


Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden van Bloem Sealants B.V. (hierna: ‘deze voorwaarden’), zijn van toepassing op elke door Bloem Sealants B.V. (hierna: ’Bloem’) gedane of geaccepteerde offerte, alle aan Bloem gegeven opdrachten en/of door Bloem gedane leveranties en/of uitgevoerde werkzaamheden c.q. andersoortige prestaties.

2. De door de wederpartij van Bloem gehanteerde algemene voorwaarden, voor zover in strijd met deze voorwaarden, blijven onder alle omstandigheden buiten toepassing, ook wanneer de toepasselijkheid na ontvangst door Bloem niet nogmaals uitdrukkelijk wordt weersproken.

3. Indien deze voorwaarden ten dele ongeldig of nietig blijken te zijn, blijft het wel geldende gedeelte onverkort van kracht.

4. Worden deze voorwaarden herzien, dan geldt vanaf de datum van het depot van de herziening, de nieuwe tekst, onverminderd het recht van Bloem afwijkende condities te bedingen.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd.


Artikel 2 - Aanbiedingen

1. Alle door Bloem gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag der offerte. Daarna komt de aanbieding te vervallen en kan daarop geen beroep meer worden gedaan.

2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van documentatie, zoals begrotingen, productspecificaties, brochures, prijslijsten e.d. blijven deze te allen tijde eigendom van Bloem en dienen deze op eerste verzoek te worden geretourneerd. Deze documentatie mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Bloem noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. De door de wederpartij uitgebrachte offerte dient een volledige omschrijving van de te leveren taken en/of verrichte werkzaamheden/prestaties te vermelden.

4. Toezending van aanbiedingen verplicht Bloem niet tot acceptatie van een order.


Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst met Bloem komt eerst dan tot stand nadat een opdracht door Bloem schriftelijk is aanvaard. De opdrachtbevestiging van Bloem wordt geacht de overeenkomst juist en volledig te hebben weergegeven, tenzij de wederpartij daartegen binnen zeven dagen na verzending van die opdrachtbevestiging schriftelijk en met opgaaf van redenen heeft geprotesteerd.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden Bloem slechts indien deze schriftelijk door Bloem zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens protest binnen zeven dagen na factuurdatum.

4. Elke overeenkomst met Bloem wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij op aantoonbare wijze kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Bloem is gerechtigd bij financiële instellingen informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van de wederpartij.

5. Bloem is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen onder overeenkomst voldaan zal worden, indien gerede twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de wederpartij of in geval van laattijdige betaling.

6. Bloem is gerechtigd voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorbelast conform de door de derde verstrekte prijsopgave.

7. Opeenvolgende leveringen of andersoortige prestaties doen geen duurovereenkomst ontstaan op basis waarvan Bloem gehouden zou zijn leveranties/prestaties te continueren, tenzij uitdrukkelijk zo overeengekomen.

8. Het is de wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen onder de aangegane overeenkomst met Bloem aan een derde over te dragen.


Artikel 4 - Prijzen

1. De in de aanbieding respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn:

(a) exclusief BTW, invoerrechten en overige belastingen, heffingen, rechten of anderszins op de prestatie vallende overheidslasten;

(b) gebaseerd op levering af fabriek/magazijn of andere opslagplaatsen volgens ICC Incoterms 2000;

(c) exclusief de kosten van de verpakking, in - en uit lading, transport en verzekering, een en ander behoudens uitdrukkelijk andersluidende afspraak.

2. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren na totstandkoming van de overeenkomst, is Bloem gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.


Artikel 5 - Levering

1. Levering geschiedt af fabriek, magazijn of andere opslagplaatsen volgens ICC Incoterms 2000, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het risico van het gekochte gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

3. Indien aan Bloem de opdracht wordt gegeven het gekochte anders dan onder 5.1 te leveren, is Bloem vrij in de wijze van transport, verzending, verpakking e.d.

4. Transport en verzending geschiedt op risico van de wederpartij.

5. Op schriftelijk verzoek van de wederpartij draagt Bloem zorg voor een transportverzekering op all-risk basis.

6. Verpakkings- en verzendmateriaal wordt niet teruggenomen.

7. Wederpartij is gehouden afgeleverde goederen in ontvangst te nemen. Deelleveranties zijn toegestaan.

8. Blijft de wederpartij in gebreke met afname van de goederen, dan is Bloem gerechtigd de goederen op kosten van de wederpartij terug te vervoeren en/of op te slaan, aan een derde te verkopen, zonder verplichting tot nalevering, een en ander onverminderd het recht op vergoeding van schade en kosten.


Artikel 6 - Leveringstijden

1. Leveringstijden worden door Bloem niet gegarandeerd.

2. De overeengekomen levertijd schept geen fatale termijn en is aan te merken als een streeftijd.

3. Overschrijding van de levertijd doet geen recht op schadevergoeding ontstaan. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, als gevolg van vertraagde aflevering is uitgesloten.


Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en retentie

1. Indien levering vóór betaling plaatsvindt, blijft het geleverde in eigendom van Bloem en wordt de wederpartij geacht de goederen voor Bloem te houden en dient hij de goederen als herkenbaar eigendom van Bloem op te slaan, zolang hij niet of niet volledig aan de betalings - en alle andere verplichtingen onder de overeenkomst jegens Bloem, betaling van rente en kosten daaronder begrepen, heeft voldaan.

2. In het geval zoals in 7 lid 1 omschreven, dienen de goederen op eerste verzoek door de wederpartij aan Bloem te worden geretourneerd. Bloem is gerechtigd de goederen terug te halen en wordt geacht door de wederpartij te zijn gemachtigd daartoe de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden.

3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de goederen niet verkopen, verpanden of een derde ten nadele van Bloem enig ander recht daarop verlenen.

4. Op afgeleverde zaken die in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan, houdt Bloem zich pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Bloem uit welke hoofde jegens de wederpartij mocht hebben.

5. Alle op de gekochte en geleverde goederen berustende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom blijven voorbehouden aan Bloem c.q. de rechthebbende.

6. Bloem behoudt, ook na levering, alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor op de door haar verstrekte informatie en documentatie, zoals ontwerpen, schetsen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen etc. Het is de wederpartij niet toegestaan deze gegevens te vermenigvuldigen, na te maken, op te slaan op gegevensdragers en/of derden te inzage te verstrekken en dienen op eerste verzoek aan Bloem te worden geretourneerd.

7. Bloem is gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen op goederen, gelden en/of documenten, die Bloem in verband met de overeenkomst met de wederpartij onder zich heeft, voor hetgeen de wederpartij aan Bloem verschuldigd of zal worden, ter zake van de betreffende alsmede eerdere of latere met de wederpartij aangegane overeenkomsten.


Artikel 8 - Keuring/klachttermijn

1. De wederpartij is verplicht binnen 48 uur na levering en in ieder geval vóór gebruik dan wel vóór doorverkoop van het gekochte te controleren of deze conform de overeenkomst is.

2. Aan de wederpartij zal gelegenheid worden gegeven het gekochte vóór levering op conformiteit te (doen) keuren. De kosten van keuring zijn voor de wederpartij.

3. Non-conformiteit of andere gebreken of afwijkingen dienen binnen acht dagen schriftelijk aan Bloem te worden gemeld, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarop de betreffende goederen betrekking hebben.

4. Voor niet bij normale controle waarneembare gebreken geldt een klachttermijn van 48 uur nadat het gebrek zich geopenbaard heeft.

5. Over non-conformiteit of andere klachten over het geleverde ontstaan door normale slijtage, gebruik in strijd met de voorschriften of de gebruiksinstructie of anderszins onjuiste of onoordeelkundige behandeling of door het aanbrengen van wijzigingen, reparaties of anderszins, kan niet geklaagd worden.

6. Klachten betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Bloem te zijn ingediend.

7. Klachten van welke aard ook schorten betalings- en andere verplichtingen van de wederpartij jegens Bloem niet op.

8. Bij onderzoek naar de gegrondheid van een klacht dient de wederpartij volledige medewerking te verlenen.

9. Het klachtrecht vervalt indien niet volledig aan bovenstaande bepalingen is voldaan.

10. Bij gegrondheid van een klacht, uitsluitend ter beoordeling van Bloem, is Bloem gerechtigd te beslissen en niet tot meer verplicht dan het geleverde terug te nemen tegen restitutie van de factuurprijs. Iedere andere aanspraak of vordering van de wederpartij is uitgesloten.


Artikel 9 - Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid/vrijwaring

1. Bloem is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of kosten, van welke aard ook, direct of indirect, gevolgschade daar onder begrepen, als gevolg van het niet beantwoorden van de door Bloem geleverde goederen aan de overeenkomst of enige andere tekortkoming van Bloem in de nakoming van de overeenkomst met de wederpartij en evenmin ter zake van door Bloem anderszins verrichte diensten, gegeven instructies, versterkte informatie en/of adviezen en dergelijke van welke aard ook.

2. De wederpartij is verplicht Bloem te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding, productaansprakelijkheid daaronder begrepen, verband houdende met het gebruik van de door Bloem geleverde goederen en/of verrichte prestaties onder de overeenkomst met de wederpartij.

3. Iedere aansprakelijkheid van Bloem uit welke hoofde en onder welke omstandigheden dan ook, welke aansprakelijkheid niet op grond van bovenstaande condities mocht zijn uitgesloten of beperkt, is in alle gevallen beperkt tot maximaal 10% van het factuurbedrag.

4. De wederpartij vrijwaart Bloem, haar personeel en de door haar ingeschakelde derden, voor aanspraken van derden tegenover wie Bloem, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zich niet op deze algemene voorwaarden kan/kunnen beroepen.


Artikel 10 - Betaling

1. Betaling van de factuur dient uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, door middel van overmaking op de in de factuur vermelde bank -of girorekening, te geschieden. Als datum van ontvangst geldt de datum van bijschrijving op de bank- of girorekening van Bloem.

2. Beroep op schuldvergelijking of verrekening anderszins van vorderingen die wederpartij op Bloem pretendeert te hebben, is niet toegestaan.

Artikel 11 - Verzuim

1. Bij niet-tijdige betaling van de factuurprijs of een deel daarvan, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim en maakt Bloem aanspraak op de alsdan geldende wettelijke handelsrente.

2. Alle door Bloem wegens het verzuim van de wederpartij gemaakte kosten om tot voldoening van de verschuldigde facturen te geraken, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend advocaatkosten, gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij Bloem verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag, dan wel het tarief zoals neergelegd in Rapport Voorwerk II.

3. Indien de wederpartij meer dan dertig dagen in verzuim is in de nakoming van zijn betalings- en aan andere verplichtingen onder de overeenkomst, is Bloem gerechtigd de overeenkomst per direct buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten voortvloeiend uit de tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst.

4. Betalingen door de wederpartij strekken eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan.


Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle door Bloem gedane aanbiedingen, met haar gesloten overeenkomsten en uitvoering daarvan en anderszins door Bloem verrichte diensten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.

2. Geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met de totstandkoming en uitvoering van de met Bloem gesloten overeenkomsten, geschillen betreffende deze voorwaarden daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.


Artikel 13 - Vertalingen

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen.