BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Overzicht plaatsingsdetails praktijkrichtlijn beglazen

Overzicht plaatsingsdetails praktijkrichtlijn beglazen

In december 2011 is de nieuwe NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 3577, Beglazen van gebouwen definitief geworden. Indien men deze NPR volgt, mag men er vanuit gaan dat men voldoet aan de eis van ‘waterdichtheid’ die genoemd staat in het Bouwbesluit. Ook is het belangrijk om te weten dat iedere producent van isolerend dubbelglas of triple glas in de garantievoorwaarden heeft staan dat er geplaatst dient te worden conform deze NPR. Reden voor Kenniscentrum Glas van de praktische en functionele richtlijn een beknopt overzicht te maken met plaatsingsdetails, die een gebruiker helpt om goed en duurzaam te beglazen. We lichten twee wijzigingen inzake hielafdichting en het plaatsen van ventilatieroosters toe.Wind- en waterdicht

Volgens het Bouwbesluit dient er winde waterdicht gebouwd te worden. Om hier bij het beglazen van binnenuit (binnenbeglazing) in houten kozijnen aan te kunnen voldoen, sprak de ouden PR 3577 over hielafdichting en hieldich ting. Hielafdichting maakt beglazing waterdicht. deze afdichting hoefde tot een plaatsingshoogte van 10 meter alleen maar op de onderdorpel te worden aangebracht en tot 20 centimeter hoogte, gemeten vanaf de onderdorpel, tegen de stijlen. Boven de 10 meter diende de hielafdichting rondom het kozijn op de sponningbodem te worden aangebracht. Hieldichting had de functie het binnenbeglazingsysteem wind- of luchtdicht te maken. de hieldichting diende daarom, onafhankelijk van de plaatsingshoogte, rondom het kozijn op de sponningbodem te worden aangebracht. Kortom: hielafdichting en hieldichting kwamen in feite overeen, alleen ze hadden een andere functie;om aan de water-, wind- of luchtdicht heidseis te kunnen voldoen, diende de hiel(af)dichting dus rondom te worden aangebracht

Houten kozijn (vast deel)

Het plaatsen van een rooster in een houten kozijn (vast deel) is vrij eenvoudig. Hiervoor zijn geen extra stel- of steunblokjes benodigd. Zelfs het plaatsingsrubber is niet van toepassing.sterker nog, deze wordt door de PR 3577 sterk afgeraden, omdat bij het toepassen van een dergelijk U-profiel de omtrekspeling niet gewaarborgd is.Eerst wordt het rooster voorzien van een beglazingsband.daarnawordt het rooster over het glaspakket geschoven.d aarna wordt de ruit, inclusief rooster in het kozijn geplaatst. de aansluiting van het rooster met het kozijn geschiedt ook met behulp van beglazingsband. Het rooster wordt juist gepositioneerd en de glaslat wordt vastgemaakt. daarna wordt de kit ter plaatse van het glas aangebracht

Kunststof en aluminium kozijn

Het plaatsen van roosters in kunststof en aluminium kozijnen gebeurt in grote lijnen op dezelfde wijze als plaatsing in houten kozijnen. Het enige verschil is dat het rooster in zowel een vast deel als draaiend deel altijd aan de beide kopkanten gefixeerd dient te worden met behulp van steunblokjes. Ook bij kunststof kozijnen spreekt de PR niet meer van een volledig omsluitend plaatsingsrubber bovenop het glasen schrijft men voor de omtrekspeling te waarborgen door het plaatsen van een stelblokje en ter plaatse van de aansluitingen tussen glas en rooster een normaal droogbeglazingsprofiel te gebruiken.